Natur-oase

Natur-oase

Lige uden for byen ligger Munklinde Mose, som er en af de få bevarede større moser i det midtjyske område. Området blev fredet i 1980. Selve mosen er et ca. 50 ha. stort område vekslende mellem fugtig hede, hedekær og hedemose. Her har tidligere været højmose med tilhørende græsningsenge, men efter at mosen har været genstand for tørvegravning, er der ikke mere noget område i mosen, der kan bære betegnelsen højmose.
Mosen er tilgroet med pil, birk og bævreasp.

Mosen afgrænses mod øst af Karup Å, der netop her har et smukt naturligt slynget løb. Dette ses godt fra enden af Engdraget, da man her kan komme helt ned til åen. Endvidere kan man på østsiden af Karup Å se terrassedannelser i det tilstødende terræn. Disse terrasser er bredderne af de store smeltevandsfloder fra sidste istid.