Udviklingstemaer

Herunder skitseres de forskellige udviklingstemaer, som ved planworkshoppen i november 2007 blev bragt på banen og som blev drøftet og tilrettet på borgermødet i januar 2008. Under hvert punkt fremgår det hvem der har påtaget sig opgaven, og hvor langt man er kommet. Har du lyst at involvere dig omkring nogen af punkterne er du hjertens velkommen.

Fællesskab & flaghejsning
Der laves en velkomstpjece til nye borgere og satses på personlig kontakt for at sikre flere deltagere i arrangementer og aktiviteter. Etablering af en lokal opslagstavle skal være med til at højne informationsniveauet, og der skal skabes en tradition for flaghejsning ved mærkedage.
Der skal også arbejdes på at oprette en fælles hjemmeside for lokalområdet. Hjemmesiden kan give borgerne overblik over fællesaktiviteter mm.
Det skal mere fokus på aktiviteter for teenagerne i landsbyen.
(Jan Anderschou, Karina Friis Jensen, Anette Gammelgaard, Conny og Tom Nygaard har påtaget sig oprettelse af Munklinde-egnens hjemmeside, som du nu kan nyde resultatet af)

Udbygning af den kollektive trafik
Ikast-Brande Kommune kontaktes med henblik på at få udbygget den kollektive trafikbetjening mod Bording og Ikast.

Bedre trafiksikkerhed
Der ønskes en bedre trafiksikkerhed i Munklinde, og det skal ske ved at etablere fortove og et ekstra vejbump i udkanten af byen mod Karup. Muligheden for at etablere en gangsti fra midten af Munklinde by til ”Munklindehus” skal afdækkes. Der skal arbejdes med at skabe bedre oversigtsforhold i vejkrydsene syd og nord for landsbyen. Desuden er der et ønske om flere gadelys i hver ende af byen. Kommunen kontaktes angående dette tema.
(Der er her nedsat et udvalg bestående af: Henrik Gammelgaard, Esben Sangild, Søren Skov og Jesper Olesen)

Bedre aktivitetsmuligheder for børn
Munklinde mangler faciliteter til at rumme børneaktiviteterne. Derfor skal der laves en legeplads og et klubhus og sættes egentlige børneaktiviteter i gang.
(Der er nedsat et udvalg af: Karina Friis Jensen, Henriette Andersen, Maja Sangild og Karina Pedersen, som har oprettet en børneklub og deltager aktivt i projektet omkring etablering af legeplads ved Munklindehus)

Forskønnelse & byport
Landsbyen skal have sit eget oprydnings-hjælpeteam, og der skal hænges blomsterkummer el. lign. op, for at gøre byen hyggelig. Der skal afvikles en konkurrence om at lave det flotteste forslag til en byport for Munklinde

Hyggeklub & kiosk
Der skal arbejdes på, at fastholde Munklinde Hyggeklubs tilbud, som udvides med flere aktiviteter for alle aldersgrupper. Borgerne ønsker i forbindelse med fodboldgolfbanen at etablere en lille kiosk med salg af lokale produkter. Kiosken skal drives af frivillige og skal fungere som et mødested for de lokale om sommeren.

Munklindehus.
Der skal generelt arbejdes på at skabe en større opbakning til forsamlingshuset ”Munklindehus”.
En tiltrængt renovering af Munklindehus kan muligvis få flere til at leje sig ind i lokalerne, og derfor skal en arbejdsgruppe arbejde med mulige renoveringsplaner for huset.
Det skal også undersøges, hvorvidt det er muligt at knytte en ”kogekone” til Munklindehus i forbindelse med udlejning til fester osv.
Der skal hænges et opslag op i indgangspartiet om ejerforhold.
(Der er igangsat et fællesprojekt af: Munklindes Venner, Stubkær omegns Venner, Munklindehus bestyrrelsen og Børneklubben, gående på at etablere legeplads og gårdhavemiljø med terressedør ind til salen i Munklindehus, samt isolering af lofter og evt. etablering af jordvarme i stedet for det eksisterende oliefyr).

Bedre kommunikationsmuligheder
Der skal arbejdes videre med at forbedre både de dårlige internetforhold og de dårlige modtageforhold for mobiltelefoni i Munklinde, så hjemmearbejdspladser bliver en mulighed.
Der skal tages kontakt til de forskellige udbydere for at afdække muligheder.
(Jens Gjessing har kæmpet bravt og været primos moter for at få Bredbånd til området, Helle Olesen er gået ind i arbejdet for også, at få den østlige del af lokalområdet med)